ΦΕΚ 2076/Β/04.06.2019

  • 05 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48144/1581

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με Α.Π.ΑΠΕΗΛ/Α/ΦΙ/οικ. 187480/7.12.2016 «Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, κριτήρια και περιορισμοί χορήγησης της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά και διαδικασία χορήγησης της, καθώς και διαδικασία απομείωσης της λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθμούς που έχουν λάβει Επενδυτική Ενίσχυση κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β' 3955).(1)

Επιστροφή