ΦΕΚ 2027/Β/31.05.2019

  • 03 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48128/1580

Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/ 20-03-2019 υπουργικής απόφασης «Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμός των υποχρεώσεων, του πλαισίου λειτουργίας του και των χρεώσεων που επιβάλει για την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ 1020 Β΄).(3)

Επιστροφή