ΦΕΚ 2047/Β/04.06.2019

  • 04 Ιουνίου 2019

Απόφ. 1612/118289

3η τροποποίηση της 1013/95296/13.09.2017 υπουργικής απόφασης ΘΕΜΑ: (ΦΕΚ Β’ 3256) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 “Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας”, 10.1.02 “Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας”, 10.01.03 “Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας” και 10.01.04 “Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα” του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020».(1)

Επιστροφή