ΦΕΚ 2042/Β/04.06.2019

  • 04 Ιουνίου 2019

Απόφ. 2/46042/0025

Παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από την τροποποίηση και συμπλήρωση της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8706/Α325/03-08-2018 (ΦΕΚ 3255 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.(5)

Επιστροφή