ΦΕΚ 1995/Β/31.05.2019

  • 31 Μαΐου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/38818/1989

Τροποποίηση της 14058/12.3.2014 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Ρύθμιση θεμάτων για την ανάρτηση των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος ’’ΕΚΧΑ Α.Ε.’’)» (Β΄ 673), όπως ισχύει.(2)

Επιστροφή