ΦΕΚ 1727/Β/16.05.2019

  • 16 Μαΐου 2019

Απόφ. 1289

Τροποποίηση της ΓΔΣΥ/οικ.18114/27-08-2018 (ΦΕΚ 4158/τ.Β΄/21-9-2018) υπουργικής απόφασης «Έγκριση ανάθεσης της διαδικασίας σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016, στην ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». (3)

Επιστροφή