ΦΕΚ 1719/Β/16.05.2019

  • 16 Μαΐου 2019

Απόφ. 69013/Ζ1

Παράταση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, του ν. 4559/2018 (Α’ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», προθεσμιών.(2)

Επιστροφή