ΦΕΚ 1590/Β/09.05.2019

  • 09 Μαΐου 2019

Απόφ. 30595

Τροποποίηση και αντικατάσταση της 13022/19-04-2018 (ΦΕΚ 1377 Β’) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 44173/24-08-2018 (ΦΕΚ 3656 Β’) απόφαση.(1)

Επιστροφή