ΦΕΚ 1561/Β/08.05.2019

  • 09 Μαΐου 2019

Απόφ. 38493

Χορήγηση πρόσθετης παράτασης ενός (1) έτους της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53, του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17-06-2011) καθώς και τη με Φ/Α.6.10/οικ. 11554/750/20-10-2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2904/Β΄/29-10-2014) περί έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ στη θέση Κοπρανά της Τ.Κ. Μαλάξας του Δήμου Χανίων.(2)

Επιστροφή