ΦΕΚ 1494/Β/03.05.2019

  • 03 Μαΐου 2019

Απόφ. 60/16/3.4.2019

Διορθώσεις και μικρής κλίμακας αλλαγές των εγκεκριμένων με την Απόφαση των Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 15649/31.9.2016 (ΦΕΚ 923/Β’/5.4.2016) Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας.(4)

Επιστροφή