ΦΕΚ 1327/Β/17.04.2019

  • 17 Απριλίου 2019

Απόφ. 28549

Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει. (1)

Επιστροφή