ΦΕΚ 166/Δ/12.04.2019

  • 15 Απριλίου 2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/39251/593

Μη έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου στο Ο.Τ. 184του Δήμου Αγρινίου. (3)

Επιστροφή