ΦΕΚ 165/Δ/11.04.2019

  • 11 Απριλίου 2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/39225/591

Μη έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου στα Ο.Τ.386Α-383.(2)

Επιστροφή