ΦΕΚ 716/Β/01.03.2019

  • 01 Μαρτίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ20Γ/12364/2019

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Άμεσες παρεμβάσεις στην υφιστάμενη προβλήτα Ουρανούπολης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Π.Ε. Χαλκιδικής». (3)

Επιστροφή