ΦΕΚ 906/Β/15.03.2019

  • 15 Μαρτίου 2019

Απόφ. 3308/28370

Τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ. 6983/ 85785/1.6.2017 (ΦΕΚ 2002/Β΄/12.6.2017) απόφασης, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 2189/ 27.6.2017, αναφορικά με παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Τ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως. (5)

Επιστροφή