ΦΕΚ 897/Β/15.03.2019

  • 18 Μαρτίου 2019

Απόφ. 521

Τροποποίηση της αριθμ. 2596/3-12-2018 απόφασης (ΦΕΚ 5565/τ.Β΄/11-12-2018 και ΑΔΑ 6ΔΛΓ7ΛΕΗ7Η) περί «Ορισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ’’Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’’ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων Νήσων 2014-2020» και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στον Τομέα του Τουρισμού».(1)

Επιστροφή