ΦΕΚ 975/Β/21.03.2019

  • 21 Μαρτίου 2019

Απόφ. 5336

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», στον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ) και στους Προϊσταμένους των Ανωτέρω Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και των Σχολών Ξεναγών.(1)

Επιστροφή