ΦΕΚ 1026/Β/27.03.2019

  • 28 Μαρτίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/24248/598

Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 511/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 «σχετικά με τα μέτρα συμμόρφωσης των χρηστών βάσει του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση τους στην Ένωση», σύμφωνα με τα άρθρα 6 (παράγραφος 1) και 11 αυτού καθώς και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1866 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2015».(1)

Επιστροφή