ΦΕΚ 1148/Β/05.04.2019

  • 05 Απριλίου 2019

Απόφ. 57806

Παράταση της 64413/28.3.2018 (ΑΔΑ: Ω0ΗΡΟΡ1ΦΦΤΧ) (ΦΕΚ 1174/Β΄/2018) απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 78264/19-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΜ0ΘΟΠ1Φ-ΗΘΜ) (ΦΕΚ 1486/Β΄/2018) απόφαση του Συντονιστή της ΑΔΠΔΕΙ με θέμα «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.(4)

Επιστροφή