ΦΕΚ 1206/Β/10.04.2019

  • 11 Απριλίου 2019

Απόφ. 1543

Τροποποίηση της 4786/27.11.2018 (ΦΕΚ 5539/τΒ/11-12-2018) απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης: «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στον Τομέα του Τουρισμού.(1)

Επιστροφή