ΦΕΚ 103/Δ/06.03.2019

  • 06 Μαρτίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/4241/471/45/25

Χαρακτηρισμός ως μνημείων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β και 1γ του ν. 3028/2002 του εναπομείναντος κτηρίου του κεντρικού λεβητοστασίου του βιομηχανικού συγκροτήματος ΑΒΕΑ με το σωζόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό κατά χώραν και δύο υψικαμίνους, φερόμενης ιδιοκτησίας Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Α.Ε., στην περιοχή Νέας Χώρας, Ο.Τ. 28γ, Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.(2)

Επιστροφή