ΦΕΚ 43/Α/09.03.2019

  • 09 Μαρτίου 2019

Απόφ. 4600

Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.(1)

Επιστροφή