ΦΕΚ 582/Β/25.02.2019

  • 26 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 17271/5100

Διόρθωση της 114416/36174/17-01-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 239/τ.Β΄/05-02-2019.(1)

Επιστροφή