ΦΕΚ 575/Β/25.02.2019

  • 26 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 193

Παράταση ισχύος της οικ. 52890/4174/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Διαχείριση των αστικών στερών αποβλήτων των Δήμων της Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με τις οικ. 8425/2015 (ΦΕΚ 2453/τ.Β΄/2015), 4343/2016 (ΦΕΚ 3870/τ.Β΄/2-12-2016) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και την 4895/2017 (ΦΕΚ 4778/τ.Β΄/29-12-2017) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, ως προς το μέρος που αφορά τη μεταφορά των ΑΣΑ των Δήμων της Π.Ε. Έβρου στον ΧΥΤ Κομοτηνής.(1)

Επιστροφή