ΦΕΚ 28/Δ/15.02.2019

  • 18 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 19732/201924

Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγια- λού που είχε οριστικοποιηθεί με την αριθμ. 14008/132512/04-09-2018 (ΦΕΚ 383/Δ/2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας και καθορισμός για πρώτη φορά του παλαιού αιγιαλού, στις περιοχές "Μικρό Λιβάρι" και "Μεγάλο Λιβάρι", των Δ.Κ. Ιστιαίας και Τ.Κ. Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, Π.Ε. Ευβοίας, καθώς και επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας που είχαν καθοριστεί α. με την αριθμ. Φ. 121/6071/27-03-1986 απόφαση Νομάρχη Ευβοίας (ΦΕΚ 538/τ.Δ΄/1986), στη θέση Λαγομάνδρα, Τ.Κ. Ωρεών, του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, Π.Ε. Ευβοίας και β. με την υπ' αριθμ. Φ. 121/14193/ 09-08-1988 απόφαση Νομάρχη Ευβοίας (ΦΕΚ 638/τ.Δ΄/1988), στη θέση "Μηλέα" Τ.Κ. Ασμηνίου, του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, Π.Ε. Ευβοίας Ν. Ευβοίας, λόγω εμφιλοχώρησης σφάλματος.(1)

Επιστροφή