ΦΕΚ 429/Β/14.02.2019

  • 14 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 365/4/24.01.2019

Εναρμόνιση των με αριθμούς 254/3/07.04.2017 (Β’/1578), 251/3/23.3.2017 (Β’/1371) και 253/3/30.3.2017 (Β’/1388) αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π. περί κατάταξης των παραβάσεων δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 13 της με αριθμό 245/2/02.02.2017 (Β’/811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τη με αριθμό 320/2/3.5.2018 (Β’/2073) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. (2)

Επιστροφή