ΦΕΚ 461/Β/15.02.2019

  • 15 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 94

Έγκριση του από 20 Δεκεμβρίου 2018 αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης (Asset Development Plan, ADP) του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε. (1)

Επιστροφή