ΦΕΚ 407/Β/14.02.2019

  • 15 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. Γ3β/Γ.Π.οικ.5424

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Α4β/Γ.Π./ οικ.63439/2017 (Β’ 2932) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018 (Β’ 939) και Γ3β/ Γ.Π.οικ.47525/2018 (Β’ 2444) αποφάσεις.(1)

Επιστροφή