ΦΕΚ 583/Β/25.02.2019

  • 26 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 20794

Τροποποίηση της 64993/13431/5.9.2011 (Β' 2183) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου. (5)

Επιστροφή