ΦΕΚ 604/Β/26.02.2019

  • 27 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 28079

Τροποποίηση της 4260/791/23-01-2012 (Β' 231) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.(2)

Επιστροφή