ΦΕΚ 639/Β/27.02.2019

  • 28 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 1777

Τροποποίηση της 31637/7-12-2015 απόφασης (ΦΕΚ 2725/Β’/2015), όπως τροποποιήθηκε με τις 2387/15-2-2017 (ΦΕΚ 608/Β’/2017), 15210/ 16-8-2017 (ΦΕΚ 2978/Β’/2017) και 20931/8-11-2018 (ΦΕΚ 5443/Β’/2018) όμοιες αποφάσεις, σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας.(2)

Επιστροφή