ΦΕΚ 637/Β/27.02.2019

  • 28 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 1889

Τροποποίηση της 8402/9-5-2012 (ΦΕΚ 1690/Β’/2012) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την 15209/23-8-2017 (ΦΕΚ 3223/Β’/2017) όμοια απόφαση, σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Παγγαίου.(2)

Επιστροφή