ΦΕΚ 634/Β/27.02.2019

  • 28 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 21934

Τροποποίηση της αριθμ. 104728/21527/08.12.2011 (Β’ 2744) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Θέρμου.(1)

Επιστροφή