ΦΕΚ 485/Β/19.02.2019

  • 20 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 23371

Έγκριση της 4/21-1-2019 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδος.(2)

Επιστροφή