ΦΕΚ 379/Β/12.02.2019

  • 13 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 16972

Τροποποίηση της 89233/18473/10.11.2011 (Β΄ 2714) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας.(4)

Επιστροφή