ΦΕΚ 321/Β/08.02.2019

  • 11 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 25680/18

Τροποποίηση της 13011/28-6-2013 (ΦΕΚ 1708/Β’/2013) απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 15207/20-9-2017 (ΦΕΚ 3624/Β’/2017) όμοια σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας.(1)

Επιστροφή