ΦΕΚ 513/Β/20.02.2019

  • 21 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 1429

Τροποποίηση της 2464/23-2-2012 απόφασης (ΦΕΚ 781/Β'/2012), όπως τροποποιήθηκε με την 15208/23-8-2017 (ΦΕΚ 3223/Β'/2017) όμοια, που αφορά την έγκριση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θάσου. (1)

Επιστροφή