ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 21532

Έγκριση της 8/2019 απόφασης του Δημο- τικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας Ν. Αρ- καδίας που αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(7)

Επιστροφή