ΦΕΚ 498/Β/20.02.2019

  • 21 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 19104

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄/18-12-2018).(1)

Επιστροφή