ΦΕΚ 26/Α/15.02.2019

  • 15 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. Πράξη 3 της 15-2-2019

Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων. (1)

Επιστροφή