ΦΕΚ 17/Α/07.02.2019

  • 07 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 4590

Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή