ΦΕΚ 6108/Β/31.12.2018

  • 18 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27136/1793

Τροποποίηση της 13586/724/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του Συμβουλίου της 25.6.2002 (Β΄ 384).(1)

Επιστροφή