ΦΕΚ 57/Β/21.01.2019

  • 21 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. ΓΓΔΠ 0000548 ΕΞ

Μερική ανάκληση της με αριθμό ΥΠΟΙΚ0004586 ΕΞ2018/19.06.2018 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β΄2320).(1)

Επιστροφή