ΦΕΚ 54/Β/21.01.2019

  • 21 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 138295

Τροποποίηση της 35979/29.03.2018 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 1271).(1)

Επιστροφή