ΦΕΚ 49/Β/18.01.2019

  • 21 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1085/87

Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ 8.2.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β΄ 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (2)

Επιστροφή