ΦΕΚ 60/Β/21.01.2019

  • 22 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/4228/7

Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 176641/2214/28.6.2018 (ΦΕΚ Β΄2909) υπουργικής απόφασης με θέμα «Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους».(2)

Επιστροφή