ΦΕΚ 6168/Β/31.12.2018

  • 28 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 874/2

Κανονισμός καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν. 4070/2012.(5)

Επιστροφή