ΦΕΚ 221/Β/01.02.2019

  • 01 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 892/19

Διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων.(4)

Επιστροφή