ΦΕΚ 20/Β/14.01.2019

  • 15 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. Α.1002

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170). (3)

Επιστροφή