ΦΕΚ 5700/Β/18.12.2018

  • 19 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 176197/2814

Τροποποίηση της με αριθμό 146776/2459/ 21.10.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει.(5)

Επιστροφή